Zaknihování

Informace je určena všem emitentům, kteří mají zájem o zaknihování cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP), včetně emitentů, kteří procházejí procesem přeměny cenných papírů na zaknihované cenné papíry.

Proces přeměny zahrnuje rozhodnutí valné hromady, publikaci v obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti, stanovení lhůt pro odevzdání listinných akcií vlastníky emitentovi, otevření majetkových účtů akcionáři v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů prostřednictvím účastníků CDCP a uzavření smlouvy s CDCP. Proces přeměny se řídí ustanoveními § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Emitent s CDCP zahajuje jednání na základě notářského zápisu z valné hromady, kde je uvedeno, že valná hromada rozhodla o přeměně nebo na základě zápisu o této skutečnosti do Obchodního rejstříku.

Hlavní kroky vedoucí k zaknihování emise v CDCP:


Přidělení kódu LEI


Registrace v aplikaci Můj depozitář (informační systém CDCP)


Vyplnění dotazníku ke kontrole emitenta podle AMLZ


Přidělení ISIN (kód pro identifikaci zaknihovaného cenného papíru)


Uzavření Smlouvy o vedení evidence emise a Dodatku o zápisu nové emise do evidence


Zápisy na účty vlastníků

a) V případě zápisu v řádu jednotek účtů: prostřednictvím listinného příkazu dodaného CDCP
b) V případě zápisu na více účtů: prostřednictvím elektronického pokynu v portálu Můj depozitář (informační systém CDCP)


*Pokud jsou dodané materiály v pořádku

 Údaje, které akcionáři pro potřeby připsání zaknihovaných cenných papírů sdělí účastník CDCP:

 Poplatky emitenta:

V případě dotazů nás kontaktujte na adrese: emitent@pse.cz

Videonávody:

VZOR dodatku o zápisu nové emise do evidence
Jak registrovat uživatele s autentizací přes PX klíč

Informace pro emitenty a administrátory

Veškerou smluvní dokumentaci ve formě elektronických smluv a příruček, dokumentů a formulářů určených pro emitenty a administrátory naleznete v kapitole Smlouvy, příručky a registrace pro emitenty a administrátory. Každý emitent pro vedení evidence emise musí uzavřít smlouvu s centrálním depozitářem. Vytištěnou podepsanou smlouvu můžete zaslat na naši adresu.

Emitentům a administrátorům poskytuje centrální depozitář některé služby zdarma přímo na svých stránkách v kapitole Služby pro emitenty a administrátory.

K dalším službám mají emitenti a administrátoři přístup v aplikaci Můj depozitář (dříve ISB, přihlášení vpravo nahoře na této stránce). Výpisy z evidence emise poskytuje centrální depozitář emitentům a administrátorům emisí prostřednictvím aplikace Můj depozitář nebo na základě žádosti emitenta.

Emitentům, kteří mají zájem o zaknihování cenných papírů v centrálním depozitáři a kteří procházejí procesem přeměny cenných papírů na zaknihované cenné papíry, jsou určeny informace týkající se zaknihování uvedeny výše na začátku této stránky. Proces zaknihování a služby spojené s vedením evidence emise naleznete v příručce určené pro emitenty a administrátory emisí.

Emitentům nabízíme možnost bezplatného zveřejnění informací na stránkách centrálního depozitáře o konání valné hromady, konání schůze vlastníků dluhopisů, o výši vyplácených výnosů, o výši stanovené úrokové sazby dluhopisů a dalších informacích (kontakt).

Výši poplatků za vydání a vedení emise či za změnu formy nebo podoby cenného papíru zjistíte pomocí kalkulačky poplatků.