Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) zajišťuje pro účastníky vypořádacího systému CDCP:

Vypořádání obchodů s cennými papíry zahrnuje zpravidla dvě operace:

Proběhnou-li obě operace ve stanoveném časovém limitu v rámci vypořádacího procesu, hovoříme o modelu dodání cenných papírů proti jejich zaplacení, tzv. „delivery versus payment“. Některé převody mohou být prostřednictvím CDCP vypořádány formou bezplatné dodávky cenných papírů, tzv. „delivery free of payment“. U těchto transakcí se prostřednictvím CDCP realizuje pouze majetkové vypořádání, tj. dodání cenných papírů, peněžní vypořádání se provádí mimo CDCP.

Jednotlivé kroky vypořádání upravuje Časový harmonogram vypořádání obchodů, který je součástí Pravidel vypořádacího systému UNIVYC.

Peněžní vypořádání

CDCP provádí peněžní vypořádání obchodů formou debetování či kreditování účtů jednotlivých bank v příslušných platebních systémech provozovaných centrálními bankami, tedy pro českou korunu v systému CERTIS, provozovaným Českou národní bankou a pro měnu euro v systému TARGET2, provozovaným ECB. Pro ostatní měny – USD a GBP – CDCP využívá vlastní peněžní účet vedený u vybrané komerční banky.

Z hlediska peněžního vypořádání lze rozlišovat dva typy účastníků CDCP:

Vypořádání na straně cenných papírů

Jedná se o převedení cenných papírů od prodávajícího k nakupujícímu. CDCP vypořádává obchody se zaknihovanými nebo listinnými cennými papíry, avšak převážná část emisí obchodovaných na burze nebo vypořádávaných v CDCP v rámci mimoburzovních transakcí je v zaknihované podobě.

Listinné cenné papíry obchodované a převáděné mezi účastníky CDCP jsou vedeny CDCP.

CDCP vede evidenci cenných papírů na majetkových účtech jednotlivých účastníků s rozlišením vlastních cenných papírů obchodníka registrovaných na vlastním účtu účastníka CDCP a cenných papírů jeho klientů registrovaných na klientském účtu účastníka vypořádání v CDCP nebo na zákaznickém účtu účastníka.

Ke dni vypořádání obchodu provádí CDCP převody cenných papírů z účtů prodávajících účastníků na účty nakupujících účastníků. K dosažení maximální efektivity ve vypořádání implementoval CDCP zejména následující funkcionality:

Vypořádání burzovních obchodů

Členové burzy vkládají své nákupní a prodejní objednávky do obchodního systému burzy a následně uzavřené burzovní obchody jsou v reálném čase registrovány ve vypořádacím systému UNIVYC. Členové burzy i účastnící, kteří případně pro členy burzy zajišťují vypořádání obchodů, tak mají informace o uzavřených obchodech bez zpoždění a v reálném čase.

Vypořádání burzovních obchodů se realizuje formou „delivery versus payment“ (DVP), a to prostřednictvím účastníka CDCP, který může být zároveň členem burzy. Pokud člen burzy není účastníkem CDCP, mluvíme o tzv. remote member (RM). RM musí mít zajištěno vypořádání svých obchodů, a to buď od účastníka v roli Clearing Agent, nebo v roli General Clearing Member. V případě zajištění vypořádání přes účastníka v roli Clearing Agent se sám člen burzy musí stát členem Clearingového fondu CDCP. Členství v Clearingovém fondu CDCP tak určuje subjekt, který odpovídá za vypořádání burzovních obchodů daného člena burzy.

Vypořádání burzovních obchodů je neodvolatelné a je garantováno Clearingovým fondem CDCP. Probíhá standardně v den S=T+2, kde T je den uzavření obchodu a S je den vypořádání.

Pokud některá ze stran nesplní svůj závazek vyplývající z uzavřeného obchodu, je jí ponechána lhůta tří dnů na dodatečné vypořádání obchodu. Pokud ani poté není obchod vypořádán, CDCP zruší jeho vypořádání a v případě projevení zájmu neselhavší stranou, zprostředkuje náhradní obchod. CDCP osloví všechny členy burzy, aby v tomto obchodu zastoupili stranu, která zrušení vypořádání zavinila.

Při uzavření náhradního obchodu hradí případný cenový rozdíl mezi původním a náhradním obchodem postižené straně strana, která selhala.

Vypořádání mimoburzovních obchodů a transakcí

Mimoburzovní transakce, jejichž vypořádání zabezpečuje CDCP, jsou obchody a transakce, které jsou registrovány prostřednictvím párovacího modulu vypořádacího systému UNIVYC. Kromě definovaných výjimek (obchody z trhů, převody v rámci jednoho účastníka) jsou všechny instrukce mezi účastníky povinně párovány.

CDCP vypořádává mimoburzovní transakce podle žádosti účastníků dvěma základními způsoby:

CDCP sice negarantuje vypořádání mimoburzovních transakcí, tedy skutečnost, že k převodů CP od prodávajícího k nakupujícímu vždy dojde, ale garantuje tzv. finalitu vypořádání, tzn. že nemůže dojít k dodání CP aniž by došlo k zaplacení a vice-versa, nemůže dojít k převodu peněz bez převodu CP. Tato garance tak představuje pro účastníky významné snížení rizik, a to jak operačních, tak riziko protistrany.

Den vypořádání si volí protistrany transakce v rozmezí:

Vypořádání probíhá v následujících cyklech vypořádání:

8:00první cyklus vypořádání(DVP všechny měny + DFP)
9:00druhý cyklus vypořádání(DVP všechny měny + DFP)
10:00třetí cyklus vypořádání(DVP všechny měny + DFP)
11:00čtvrtý cyklus vypořádání(DVP všechny měny + DFP)
12:00pátý cyklus vypořádání(DVP všechny měny + DFP)
13:00šestý cyklus vypořádání(DVP všechny měny + DFP)
15:30sedmý cyklus vypořádání(DVP EUR)
15:45osmý cyklus vypořádání(opravný cyklus EUR)
17:00devátý cyklus vypořádání(DFP)

Kalendář účetních dní

CDCP definuje kalendáře účetních dní platných pro měnu CZK jako každý pracovní den v ČR.

Pro měnu euro se účetní dny CDCP řídí harmonogramem TARGET2, tedy účetním dnem je každý den kromě sobot, nedělí, 1. ledna., Velkého pátku, Velikonočního pondělí, 1. května, 25. a 26. prosince.

Pro měny USD a GBP je stanoven společný harmonogram daný sjednocením všech dní, ve kterých není možné provést platební příkazy z důvodu nepracovních dní.

Platné kalendáře
účetních dní pro CZK:
Platné kalendáře
účetních dní pro EUR:
Platné kalendáře
účetních dní pro USD a GBP:
202420242024
202320232023
202220222022
202120212021
2020*
2019*

*kalendáře účetních dní bez rozlišení měny

Způsob komunikace s účastníky

CDCP umožňuje komunikaci prostřednictvím mezinárodní sítě SWIFT ve formátu ISO 15022 a ISO 20022. Prostřednictvím tohoto komunikačního kanálů jsou účastníkům k dispozici veškeré služby týkající se instrukcí, informací o stavu vypořádání, konfirmace vypořádání a reportů ke konci účetního dne a přes nový formát ISO 20022 jsou podporovány služby dle evropské směrnice o dlouhodobém zapojení akcionářů SRD II. CDCP rovněž každý rok v souladu s pravidly SWIFT provádí tzv. Self-Assesment, kterým deklaruje soulad implementace SWIFT architektury v rámci své IT infrastruktury.

CDCP dále umožňuje komunikaci na bázi definovaného datového rozhraní CDCP, ke kterému účastníci přistupují buď na základě implementace komunikačního serveru, nebo na bázi webových služeb. Datové rozhraní CDCP poskytuje účastníkům využití všech služeb vypořádacího i evidenčního charakteru, a to plně automatizovaným způsobem.

Kromě dvou výše uvedených způsobů, které jsou plně automatizované a splňují požadavky na STP procesy, nabízí CDCP od března 2021 rovněž novou aplikaci CDCP Enter. Tato webová aplikaci umožňuje účastníkům manuální přístup ke všem službám CDCP. Aplikace je určena zejména jako záložní řešení v případě výpadku primárního systému, pro řešení služeb, které účastník neimplementoval, pro účely rekonciliace a kontroly.

Řízení rizik spojených s vypořádáním obchodů s investičními nástroji

Správa a řízení vkladů účastníků v Clearingovém fondu CDCP

Clearingový fond CDCP (CLF) je zřízen k zajištění závazků a k pokrytí rizik plynoucích z vypořádání burzovních obchodů, které uzavírají členové burzy z pozice clearingového a neclearingového účastníka CDCP.

Evidenci peněžních prostředků v CLF vede CDCP odděleně a použití fondu upravují Pravidla vypořádacího systému. Prostředky CLF jsou tvořeny peněžními příspěvky účastníků. Minimální výše vkladu a parametry pro denní přepočet vkladů účastníků CLF vycházejí z předpisu CDCP Parametry clearingového fondu. Výše majetkového vkladu se stanoví na základě kurzových rozdílů a otevřené pozice burzovních obchodů. V případě, že některý účastník není schopen plnit své závazky, jsou ostatní účastníci povinni doplnit CLF o chybějící limitní částku v poměru k vlastním vkladům. Správou a řízením vkladů účastníků je pověřen CDCP. Prostředky CLF zhodnocuje CDCP investičními operacemi na finančním trhu. Finanční prostředky CLF mohou být použity v případě, že některý z účastníků burzovního obchodu je v prodlení s plněním svého závazku. Při platební neschopnosti kupujícího nebo prodlení na straně prodávajícího CDCP zorganizuje náhradní obchod a zajistí převod finančních prostředků prodávajícímu a dodání příslušných cenných papírů nakupujícímu.

Informace k pojištění CDCP

CDCP má sjednáno pojištění své profesní odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Pojištění zahrnuje finanční ztráty způsobené zejména nečestným a podvodným jednáním či chybami a opominutím zaměstnanců CDCP, počítačovými systémy, elektronickými daty a médii, počítačovými viry a kybernetickými riziky.

Zpráva o selháních vypořádání

V souladu s nařízením komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229, Centrální depozitář uveřejňuje zprávu o selháních vypořádání:

Zpráva o selháních vypořádání 2023
Zpráva o selháních vypořádání 2022