Identifikátor LEI a role naší společnosti

Centrální depozitář cenných papírů, a. s., je akreditovaným poskytovatelem služby pro přidělení a správu identifikátoru LEI. Naše společnost plní roli lokálního operátora (LOU), v rámci globální sítě poskytovatelů služby LEI s oprávněním poskytovat službu LEI v České republice a v dalších 19 evropských zemích.

Identifikátor LEI je jedinečný, standardizovaný 20místní kód, který byl navržen za účelem jednoznačné identifikace právnických osob, účastnících se transakcí na finančních trzích s cílem zajistit větší transparentnost těchto finančních operací.

Přidělení LEI se řídí normou ISO 17442, která definuje způsob jednoznačné identifikace prostřednictvím referenčních údajů právnické osoby a kódu LEI. Rozsah a struktura povinných referenčních údajů je stanovena příslušnou normou ISO a dále pak požadavky, stanovenými organizacemi GLEIF (Global LEI Foundation) a ROC (Regulatory Oversight Committee).

Struktura kódu LEI je tvořena následujícími sekcemi:

Osvědčení o akreditaci

Centrální depozitář cenných papírů, a. s., je akreditován organizací Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) a je držitelem osvědčení o akreditaci. Akreditované jurisdikce pro poskytování LEI naleznete v tomto seznamu.

LEI & Regulace

Povinnost užití LEI pro účely provedení jednoznačné identifikace držitele LEI v rámci jim prováděných finančních transakcí či k zajištění identifikace subjektu kapitálového trhu (emitent) je stanovena platnou legislativou (EMIR, MiFID, MiFID II, CSDR apod.).

Služby LEI a pravidla pro jejich poskytování

Veškeré služby související s identifikátorem LEI jsou poskytovány pouze elektronickou formou, tj. prostřednictvím online služeb anebo formulářů a řídí se dokumenty Způsob poskytovaní služby a Pravidly pro přidělování a vedení LEI.

Centrální depozitář přiděluje LEI a vede jejich evidenci na základě Smlouvy o přidělení a vedení evidence LEI uzavřené s žadatelem. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě prostřednictvím odeslaného formuláře s žádostí o LEI.

Jménem právnické osoby může o poskytnutí služby (Přidělení/Aktualizace LEI/Aktualizace kontaktní osoby) požádat každá fyzická osoba, která je oprávněná jednat jménem žádající právnické osoby, případně pak osoba pověřená, která své pověření doloží příslušným pověřením/plnou mocí v rámci žádosti o službu. Veškeré poskytnuté referenční údaje, uvedené v žádosti o službu, je nutné doložit způsobem, které jsou stanoveny pravidly pro přidělování a vedení LEI pro účely jejich ověření ze strany CDCP. Služba vyhledání přiděleného LEI a historie vydaných seznamů LEI je pak určena široké veřejnosti.

Služby podané prostřednictvím formuláře či případné dotazy k poskytovaným službám zasílejte na adresu lei@pse.cz.

Úhrada a přidělení LEI

Poplatek žádosti za přidělení kódu LEI / prodloužení platnosti kódu LEI lze uhradit následujícími platebními metodami:

Způsob úhrady poplatku a měnu si zvolíte při vyplňování žádosti o přidělení kódu LEI / prodloužení platnosti kódu LEI.

V případě, že zvolíte online platbu, budete po dokončení žádosti přesměrováni na platební bránu, prostřednictvím které, provedete úhradu poplatku. Pokud jste zvolili platbu bankovním převodem, obdržíte po odeslání žádosti elektronickou poštou (kontakt uvedený v žádosti) platební instrukci. Platební instrukci naleznete i v portálu „Můj depozitář“ po Vašem přihlášení.

CDCP na základě doručené žádosti zahájí proces verifikace údajů, včetně přiložených dokumentů. Pokud CDCP neshledá žádné nedostatky, proces Přidělení LEI je po připsání platby finálně dokončen a žadatel následně obdrží na jím uvedený kontaktní e-mail Potvrzení o přidělení LEI včetně samotného kódu. Daňový doklad je zaslán do 15 dnů od vystavení potvrzení o přidělení LEI.

Cena za poskytnutí služby je uvedena v Sazebníku poplatků přidělování a vedení evidence LEI, který je součástí Ceníku CDCP.