Informace o zpracování osobních údajů

Chráníme vaše údaje. Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost.

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Tímto dokumentem vám představujeme zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost zpracovávaných osobních údajů a poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů. Cílem dokumentu je poskytnout vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme.

Správce osobních údajů

Společnost Centrální depozitář cenných papírů, a. s. (IČO: 25081489; dále jen „CDCP“), je správcem osobních údajů, které jste jí poskytli nebo které o vás získala (vizte kapitolu Zdroj osobních údajů níže) k naplnění jednoho nebo více účelů. CDCP vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

S dotazy souvisejícími se zpracováním osobních údajů je možné se obrátit na správce, případně na jeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jejichž kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce Kontakty .

Základní zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se řídíme zejména těmito zásadami:

Rozsah zpracovávání osobních údajů

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby a komfortní obsluhu a abychom dodržovali naše zákonné povinnosti a smluvní závazky a chránili své oprávněné zájmy.

Údaje shromažďujeme především o majitelích účtů v evidencích zaknihovaných cenných papírů. Podle povahy situace zpracováváme dále údaje například o zástupcích, včetně členů statutárních orgánů a zaměstnanců účastníků kapitálového trhu a dalších smluvních partnerů. Zpracováváme vaše základní údaje, údaje o produktech a službách, které a jak využíváte, údaje z naší komunikace a interakce a další údaje tak, aby okruh těchto údajů byl přiměřený, relevantní a omezený na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který je o vás shromažďujeme a zpracováváme. Naším hlavním účelem je vám poskytovat profesionální služby a komfortní obsluhu, zároveň ale musíme dodržovat naše zákonné povinnosti a chceme si chránit naše oprávněné zájmy; výčet účelů, pro který vaše data zpracováváme, jakož i upřesnění konkrétních zpracovávaných údajů pro daný účel, naleznete dále.

Osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu a k těmto účelům:

Kategorie osobních údajůÚčel zpracování
identifikační a kontaktní údaje majitelů cenných papírů (zejména jméno, příjmení, titul, IČO, datum narození, rodné číslo, číslo majetkového účtu, číslo peněžního účtu),plnění zákonných povinností (vypořádání a evidence cenných papírů, služby oprávněným osobám, plnění informačních povinností, plnění opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu)
daňová rezidence,plnění zákonných povinností (plnění informačních povinností)
transakční údaje a výsledky, které se týkají obchodů s cennými papíry a převodů cenných papírů,plnění zákonných povinností (vypořádání a evidence cenných papírů)
identifikační a kontaktní údaje smluvních partnerů, emitentů, účastníků CDCP a účastníků kapitálového trhu (zejména jméno, příjmení, IČO, DIČ, telefonní čísla, e-maily, ID datových schránek, bankovní spojení, adresy, čísla osobních dokladů),plnění smluv, plnění zákonných povinností (informační povinnosti a podpora emitentů, fakturace)
elektronické komunikační prostředky využívané k autentizaci a autorizaci do našich systémů, webových stránek a mobilních aplikací (digitální podpisy, certifikáty, přihlašovací jména, SMS kódy, notifikace, sériová a výrobní čísla zařízení, MAC adresy) a záznamy o jejich použití,plnění zákonných povinností (zákonná povinnost zabezpečit data, zákonná povinnost identifikovat jednající osobu)
záznamy o činnosti z našich systémů, zařízeních a aplikací (identifikační údaje z logů z monitorování aplikací a systémů),záznamy komunikace s klienty,plnění zákonných povinností (zákonná povinnost zabezpečit data), oprávněný zájem (optimalizace dostupnosti služeb)
záznamy komunikace s klienty,plnění zákonných povinností (opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), oprávněný zájem (řešení reklamací a sporů, ochrana a domáhání se práv, správa a vymáhání pohledávek)
identifikační údaje osob vstupujících nebo vjíždějících identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje) a ostatní údaje ze životopisu uchazečů o zaměstnání,oprávněný zájem (výběr vhodných kandidátů na pracovní pozice)
identifikační údaje osob vstupujících nebo vjíždějících do sídla správce (návštěvy, obchodní partneři, apod.) a obrazové záznamy těchto osob z kamerových systémů sledujících prostory užívané správcem,oprávněný zájem (zajištění bezpečnosti prostor a ochrana majetku)
záznamy hovorů telefonní linky pro podporu evidence cenných papírů,plnění zákonných povinností (opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kontrola a prevence zneužití trhu), oprávněný zájem (řešení reklamací)
vizuální a zvukové projevy účastníků online
událostí
souhlas (záznamy podcastů, webinářů a dalších online událostí)
cookiesoprávněný zájem (funkčnost webových stránek)

Účely a doba zpracování osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný zákonný účel – například, abychom mohli řádně vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, poskytovat právními předpisy stanovené údaje o burzovních obchodech České národní bance nebo abychom mohli splnit povinnost identifikace podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu . Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů jak naší společnosti, tak i třetích osob nebo za účelem plnění práv a povinností smluv.

Mezi účely zpracování patří následující kategorie:

Bez souhlasu klienta:

CDCP zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k dosažení uvedených účelů zpracování, s přihlédnutím k požadavkům na archivační doby pro uchovávání údajů stanovené právními předpisy.

Se souhlasem subjektu údajů:

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. V případě zpracování na základě vámi uděleného souhlasu je doba platnosti uděleného souhlasu uvedena v souhlasu.

Ve většině případů dochází ke zpracování podle více zákonných důvodů, které mohou plynout souběžně nebo na sebe navazovat.

Zdroj osobních údajů

Podle situace zpracováváme údaje, které jsme obdrželi od účastníků kapitálového trhu, od subjektů, se kterými máme smlouvu, údaje, které jsme obdrželi od vás při uzavření smluvního vztahu a jeho následné realizaci, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, seznamů a evidencí (například obchodní rejstřík) a údaje od třetích stran, pokud tak stanoví zvláštní předpis. Za účelem naplnění zákona nebo smluvního vztahu může docházet k předávání údajů spřízněným osobám v rámci naší holdingové skupiny PX (Centrální depozitář cenných papírů, a. s. a Burza cenných papírů Praha, a. s.).

Způsob zpracování osobních údajů

CDCP zpracovává osobní údaje automatizovanými prostředky i manuálně.

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje zásadně zpracováváme v rámci naší společnosti. Údaje předáváme třetím stranám, pokud nám to dovolíte nebo pokud nám to ukládá právní předpis (například orgánu dohledu nad kapitálovým trhem). Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, vaše údaje mohou být zpracovány spolupracujícími dodavateli.

Práva subjektu údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup k vašim údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vaše práva uplatníte v příslušné společnosti naší skupiny, se kterou máte vztah.

Pokud máte otázky, související se zpracováním osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů správce, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce Kontakty . Můžete se na správce obrátit také písemně na jeho adrese, která je rovněž uvedena na stránce Kontakty .

Právo přístupu k osobním údajům a právo být informován – Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Za opakované žádosti můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Právo na opravu osobních údajů – V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, samozřejmě je opravíme. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

Právo na výmaz – Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné nebo pokud byl odvolán souhlas s jejich zpracováním.

Právo vznést námitku – V případě porušení povinností správce týkajících se shromažďování nebo zpracovávání osobních údajů jste oprávněn žádat správce, aby poskytl vysvětlení takového jednání, se zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz), pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel jejich ochrany.

Další práva – Za podmínek stanovených v zákoně máte právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Následuje několik rad týkajících se praktických situací:

Nechcete nebo nemůžete nám své údaje poskytnout? – Osobní údaje, které od vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí vámi je podle zákonné normy povinné, nemůžeme vám související službu poskytnout.

Chcete odvolat svůj souhlas? – V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).

Chcete omezit marketing?

Pokud jste nám udělil souhlas pro marketing nebo vám z jiného oprávněného titulu od nás chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby:

Pokud si přejete omezit nebo odvolat souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely, vyplňte tento dokument a pošlete nám ho na info(a)pse.cz . Nastavení souhlasu si můžete také změnit v některých našich elektronických portálech.

Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme vás nadále kontaktovat kvůli obsluze, tedy můžeme stále využívat váš kontakt za účelem zasílání servisních práv a pro jiné účely, než je marketing.

Návštěvníci našich internetových stránek mohou svůj souhlas se zpracováním cookies odvolat postupem uvedeným níže.

Nastavení cookies

Co jsou cookies a proč je používáme?

Tyto stránky používají cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení.

Cookie je informace, která se do vašeho počítače ukládá jako malý datový soubor, když navštívíte www stránku. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Tuto techniku využívá většina internetových stránek. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, napomáhají pamatovat si aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku, a tím prohlížení www stránek zjednodušují a zpříjemňují. Informace z cookies se také dají využívat pro cílenou reklamu a statistické vyhodnocování chování návštěvníků. V žádném případě nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků třetí stranou. Další informace o tomto tématu jsou k dispozici na stránce https://www.aboutcookies.org .

Uživatelé se mohou rozhodnout, zda cookies přijmou či odmítnou. Toto rozhodnutí lze kdykoli změnit v nastavení prohlížeče. Další informace jsou uvedeny níže.

Jaké typy cookies se na stránce používají?

Naše webová stránka využívá cookies našich webových stránek a také cookies služeb externích stran.

Naše vlastní cookies:

názevexpiracekdo má přístup k informacímpopis
176a4363201bbed4818381e7395ae814návštěvacookie z našich stránekidentifikují spojení prohlížeče se serverem, jedná se o cookie redakčního systému

Uvedené cookies jsou funkčního charakteru, tj. pokud jejich použití v nastavení svého prohlížeče zablokujete, může dojít k výraznému zhoršení funkčnosti webové stránky.

Cookies pro zpracování osobních údajů a na základě jejich analýzy cílené zobrazení vlastních reklam, tedy cookies, pro které je nezbytné zajisit souhlas s jejich zpracováním, nevyužíváme.

Cookies třetích stran:

Některé naše stránky mohou zobrazovat obsah od externích poskytovatelů, například YouTube, Twitter, Facebook a LinkedIn. Tyto služby rovněž používají cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu dat v nich uložených a ani k nastavení jejich expirace. Tyto cookies nejsou pod naší kontrolou. Jde zejména o systémy pro analýzy návštěvnosti a nabízení obsahu ze sociálních sítí. Aby se vám takový obsah třetích stran zobrazoval, musíte nejprve přijmout jejich podmínky. To zahrnuje i jejich politiku týkající se souborů cookies, nad kterou taktéž nemáme žádnou kontrolu a která se může kdykoliv změnit.

službapopis a odkaz na podrobné informace poskytovatele
GoogleAnalyticsAnalýza návštěvnosti www stránek. Nástroj na analýzu webových stránek od Google, který ukládá do prohlížeče cookie, aby mohl vytvořit report o chování uživatelů webu. IP adresy návštěvníků webu jsou anonymizované, tj. tyto cookies zjišťují, jak jste s naší internetovou stránkou interagovali – jako anonymní uživatel.https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.google.com/analytics/answer/2763052
DoubleClick,
Adsense
Měření efektivity a realizace online marketingových kampaní (reklamy). Nástroj pomáhá zobrazovat personalizovanou reklamu podle chování na webu.https://support.google.com/ads/answer/7395996
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
FacebookZobrazování obsahu z portálu Facebook a vyhodnocení shlédnutí tohoto obsahu návštěvníky www stránek.https://www.facebook.com/policies/cookies
LinkedInZobrazování obsahu z portálu LinkedIn a vyhodnocení shlédnutí tohoto obsahu návštěvníky www stránek.https://www.linkedin.com/legal/user-agreement
TwitterZobrazování krátkých zpráv z portálu Twitter z účtu Burzy a vyhodnocení shlédnutí tohoto obsahu návštěvníky www stránek.https://twitter.com/en/tos#intlTerms
YoutubeZobrazování videí z portálu Youtube a vyhodnocení shlédnutí tohoto obsahu návštěvníky www stránek.https://www.youtube.com/t/terms

Mohu zpracování cookies ovlivnit?

Cookies můžete z vašeho počítače kdykoliv vymazat nebo je blokovat. Podrobnější informace najdete na adrese https://www.aboutcookies.org .

Vymazání cookies
Cookies můžete vymazat ve vašem prohlížeči, zpravidla v rámci nastavení historie vyhledávání, resp. historie navštívených stránek. Mějte však na paměti, že tak můžete rovněž přijít o některé uložené informace (např. uložená přihlašovací hesla, osobní přizpůsobení některých stránek, atd.).

Správa souborů cookie z konkrétních stránek
Chcete-li provádět podrobnější kontrolu souborů cookies z konkrétních stránek, použijte k tomu nastavení ochrany soukromí a souborů cookies ve vašem prohlížeči.

Blokování cookies
Prohlížeče lze nastavit tak, aby zabránily používání jakýchkoli souborů cookies na vašem zařízení. Je však možné, že pak budete muset na některých stránkách manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě.

Google Analytics Opt-out
Chcete-li zamezit Google Analytics v ukládání cookies, je možné toho dosáhnout instalací rozšíření prohlížeče Google Analytics Opt-out ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout )

Jak zkontrolovat nebo změnit nastavení cookies v různých prohlížečích?

Zde najdete informace pro nastavení konkrétních prohlížečů:

prohlížečnávod pro daný prohlížeč
Chromehttps://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
Operahttps://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/
FireFoxhttps://support.mozilla.org/cs/kb/rozsirena-ochrana-proti-sledovani-ve-firefoxu-pro-https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop
Internet Explorer
Edge
https://support.microsoft.com/cs-cz/topic/odstran%C4%9Bn%C3%AD-a-spr%C3%A1va-soubor%C5%AF-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Safarihttps://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac