Je služba, prostřednictvím které, emitenti zaknihovaných cenných papírů uvedení v § 118 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT), pro které vede Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) evidenci emise (dále jen „emitenti“), sdělují v souladu s § 120 odst. 7 ZPKT naší společnosti informace o:

  • výplatě výnosu z investičního cenného papíru nebo obdobného peněžitého plnění, spojeného s investičním cenným papírem vydaným emitentem,
  • svolání valné hromady emitenta nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, nebo schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů vydaných emitentem představujících právo na splacení dlužné částky,
  • změnách práv spojených s investičním cenným papírem podle § 119b ZPKT,
  • dalších skutečnostech týkajících se výkonu práv spojených s investičním cenným papírem, které má emitent povinnost uveřejňovat podle jiných právních předpisů.