Vzhledem k mimořádným opatřením vlády a vyhlášení stavu nouze není v současnosti možné konání valných hromad obchodních korporací, na kterých by se osobně setkávali akcionáři či jejich zástupci, reprezentanti emitenta a úřední osoby. Jakkoliv je toto opatření dočasné, lze předpokládat, že bude prodlouženo i za nyní vládou stanovený horizont 1. dubna a potvrzeno rozhodnutím sněmovny.Vzhledem k mimořádným opatřením vlády a vyhlášení stavu nouze není v současnosti možné konání valných hromad obchodních korporací, na kterých by se osobně setkávali akcionáři či jejich zástupci, reprezentanti emitenta a úřední osoby. Jakkoliv je toto opatření dočasné, lze předpokládat, že bude prodlouženo i za nyní vládou stanovený horizont 1. dubna a potvrzeno rozhodnutím sněmovny.

V rámci současného právního rámce lze konat valnou hromadu prostřednictvím dálkového přístupu jen v případě, kdy to umožňují platné stanovy společnosti. Stanovy také musí umožňovat rozhodnutí o věcech spadajících do působnosti valné hromady způsobem per rollam.

Burza cenných papírů Praha i Centrální depozitář cenných papírů požádaly příslušná ministerstva o řešení tohoto zásadního problému pro emitenty. Podle dnešních informací připravuje ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s akademickou obcí a Legislativní radou vlády zákonné řešení, které by umožnilo dálkovou účast akcionářů a dalších účastněných osob na valné hromadě i bez úpravy ve stanovách.

Dále by mělo být, v případě nekonání valné hromady, prodlouženo jinak ukončené funkční období členů orgánů společnosti ze zákona. Další variantou je i prodloužení šestiměsíčního období od konce účetního období pro povinné svolání valné hromady. Tento postup byl aplikován v sousedním Rakousku a považujeme ho za velmi zdařilý. Veškeré návrhy budou projednány sněmovnou, která rozhodne o nejvhodnějším řešení. Návrh zákona by mohl být projednán ve zkráceném řízení ve vyhlášeném stavu legislativní nouze v týdnu od 6. dubna. 

Burza i centrální depozitář si v tomto smyslu dovolují doporučit emitentům počkat se svoláním valné hromady do rozhodnutí vlády o dalším legislativním postupu. Pokud už byly pozvánky poslány a stanovy umožňují dálkovou účast, doporučujeme soustředit se na testování technického řešení pro konání valné hromady s dálkovým spojením se všemi účastněnými osobami a konzultovat takové řešení s notářem, pokud má být přítomen.

Centrální depozitář stále bez přerušení poskytuje službu vydávání výpisů pro emitenty, mimo jiné pro účely svolávání valných hromad, určení rozhodného dne pro účast na valné hromadě i pro určení rozhodného dne pro výplatu podílu na zisku.