Podle §99a zákona 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu je centrální depozitář povinen uchovávat údaje ve své evidenci po dobu 12 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl údaj v evidenci zapsán, a podle § 115 téhož zákona z této evidence poskytovat údaje oprávněným osobám podle § 115 téhož zákona.

V souladu s tímto zákonným ustanovením centrální depozitář oznamuje, že od 1.7.2012 bude poskytovat údaje ze své evidence ne starší než 1.1.2000.