Od 1. 7. 2012 vstupuje v účinnost nová zákonná úprava, která rozšiřuje počet služeb, které CDCP poskytuje za určených podmínek majitelům nezařazených účtů, a zároveň také stanovuje zpoplatnění těchto služeb.

Nezařazeným účtem rozumí Provozní řád centrálního depozitáře takový účet, který byl převzat ze Střediska cenných papírů a jehož majitel neuzavřel s účastníkem centrálního depozitáře smlouvu o zřízení (plnohodnotného) účtu v centrální evidenci, tak jak to předpokládá zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Majitel nezařazeného účtu nově může:

• požádat o stavový výpis ze svého účtu
• převést libovolné cenné papíry (ISIN) v libovolném množství z nezařazené evidence na účet vedený účastníkem.

Centrální depozitář bude zpoplatňovat majitele nezařazených účtů za vedení cenných papírů na účtu ve stejné výši jako zpoplatňuje majitele majetkových účtů vedených účastníky Centrálního depozitáře – jedná se o položku ceníku CDCP č. 3.7. Část B – Sazebník. Výše poplatku závisí na hodnotě cenných papírů na účtu majitele. Poplatek je počítán denně a vychází z nominální hodnoty u dluhopisů a nekótovaných akcií a z tržní hodnoty u kótovaných akcií. Poplatek bude fakturován na konci kalendářního roku nebo na konci toho kalendářního měsíce, ve kterém poplatek dosáhl hranice 3000 Kč. V tomto druhém případě budou první faktury odeslány na začátku září 2012.