Centrální depozitář cenných papírů, a.s., upozorňuje akcionáře společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, IČ 44269595, se sídlem Praha 1, Uhelný trh 414/9, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, že v souvislosti s přeměnou zaknihovaných akcií ISIN CZ0009086708 na akcie bylo z pokynu emitenta s účinností od 5. 8. 2019 zaregistrováno pozastavení práva nakládat s předmětnými zaknihovanými akciemi. Od tohoto data nelze realizovat žádný zápis změny vlastnictví těchto zaknihovaných akcií v evidenci, a to včetně darování.