Obecně platí, že ČNB není oprávněna měnit termíny stanovené zákonem, nicméně jsme si vědomi současné obtížné situace. Ve vztahu k informačním povinnostem kotovaných emitentů zastává ČNB stejný názor, jaký publikovala ESMA, tj. pro případ (konsolidovaných) výročních zpráv emitentů, jejichž rozvahový den končí 31. prosince 2019 a později (ne však později než 1. dubna 2020) ČNB akceptuje zaslání zprávy v období 2 měsíců po termínu stanoveném v § 118 odst. 1 ZPKT. Současně však očekává, že emitenti a jejich auditoři vyvinou dostatečné úsilí k tomu, aby k uveřejnění výroční zprávy došlo v řádném termínu.

Pokud přesto emitent nebude s to uveřejnění výroční zprávy v zákonném termínu zajistit, je povinen o této skutečnosti ČNB včas informovat spolu s uvedením důvodů a předpokládaného termínu uveřejnění výroční zprávy. Tuto informaci emitent rovněž uveřejní způsobem, kterým běžně uveřejňuje svoji informační povinnost (často půjde o vnitřní informaci). Výroční zprávu je pak emitent povinen uveřejnit, co nejdříve to bude možné.

Podobně ČNB akceptuje, pokud jí povinné osoby na finančním trhu (které nejsou kotovaným emitentem a které by měly zaslat výroční zprávu do konce dubna) zašlou a uveřejní výroční zprávy do 30. června 2020, za podmínky dostatečného úsilí a informování ČNB o předpokládaném prodlení a jeho důvodech.  

Podle vývoje situace se uvedené termíny mohou případně prodloužit.

„Burza cenných papírů Praha při posuzování plnění informačních povinností emitentů bude postupovat v souladu s výše uvedeným vyjádřením ČNB. Žádáme emitenty, kteří se v odůvodněných případech dostanou do prodlení s uveřejněním výroční zprávy, aby o této situaci informovali rovněž burzu.“